+48 661 027 815
·
info@maxilex.pl

Prawo ubezpieczeniowe / Dochodzenie odszkodowań

W 95 % przypadków poszkodowany nie otrzymuje pełnej rekompensaty poniesionej szkody i krzywdy.         

Dla naszych Klientów walczymy o słuszne odszkodowanie.     

Specjalizujemy się w:

11
ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ BLISKIEJ OSOBY

Jeśli straciłeś w wypadku kogoś bliskiego to pamiętaj, że za Twoją krzywdę i cierpienie należy Ci się zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby. Ponadto masz prawo żądać odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej, a nawet zapłatę renty.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania i renty za śmierć osoby bliskiej?

Wtedy, gdy na skutek zawinionego działania innej osoby lub podmiotu dojdzie do śmierci osoby poszkodowanej.
Zatem roszczenia o odszkodowanie za śmierć nie dotyczą tylko śmiertelnych wypadków komunikacyjnych, ale także innych zawinionych zdarzeń, skutkujących śmiercią. Na przykład śmierci związanej z błędem medycznym, czy śmiertelnych wypadków podczas pracy.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Z ustawy wynika, że roszczenia przysługują osobom najbliższym. Istotna jest więź pomiędzy osobą zmarłą, a osobą żądającą zapłaty oraz poczucie krzywdy po stracie osoby bliskiej.
Tym samym zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej mogą otrzymać rodzice, dzieci, rodzeństwo, ale także dziadkowie, wnukowie, ciotka, wujek.

Jak długo od dnia śmierci osoby najbliższej można żądać odszkodowania?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej można ubiegać się, jeżeli od śmierci nie upłynęło 20 lat.

O co można wnioskować?

-Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia po stronie osób bliskich zmarłego poszkodowanego. Aby skutecznie żądać zapłaty zadośćuczynienia należy wykazać istotną więź pomiędzy żądającym zadośćuczynienia a zmarłym, a także rozmiar odniesionej krzywdy (np. długość i intensywność przeżywanej żałoby, zaburzenia emocjonalne wywołane śmiercią).
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty. Jeżeli otrzymałeś jednorazowe odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej i nawet zawarłeś ugodę z zakładem ubezpieczeń, to także prawdopodobnie możesz nadal żądać wysokiego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

– Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej
W tym przypadku należy brać szereg negatywnych aspektów w życiu najbliższej rodziny, które powodują pogorszenie sytuacji życiowej najbliższego – zarówno obecnie, jak i w przyszłości.
Pogorszenie sytuacji życiowej może więc polegać, na tym iż matka zmarłego syna nie może liczyć już na jego wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie w opiece nad nią w przyszłości. Podobnie osamotnione dziecko może żądać stosownego odszkodowania, co uzasadnia fakt że nie może już liczyć na wsparcie rodzica w nauce i edukacji. Innym przykładem jest zmiana planów życiowych dziecka polegająca na porzuceniu studiów celem sprawowania opieki nad pozostałymi dziećmi zmarłego rodzica. Jednorazowe odszkodowanie ma więc nieco inny charakter od renty.

– Zwrot kosztów pochówku i stypy oraz leczenia
Zwrot kosztów pogrzebu należny jest osobie lub osobom, które poczyniły nakłady w związku z pogrzebem osoby najbliższej, bez względu na to czy osoby te należą do kręgu spadkobierców ustawowych. Nawet konkubent ma prawo do zwrotu takich kosztów, jeżeli je poniosła.
Do kosztów pogrzebu można zaliczyć wszelkie wydatki uznane jako przyjęte w naszym społeczeństwie, które pozostają w związku z pogrzebem osoby bliskiej. Do takich wydatków należy zaliczyć koszty przewozu zwłok, koszty pogrzebu, koszty nagrobka. Dodatkowym roszczeniem jest roszczenie o zwrot kosztów zakupu odzieży żałobnej, jeżeli jej koszty są umiarkowane.

– Renta
Jeżeli zmarły sprawował obowiązek alimentacyjny względem osób z najbliższej rodziny, to osoby te mają roszczenia o wypłatę renty. Podmiot odpowiedzialny (np. Ubezpieczyciel) winien wypłacić więc osobom uprawnionym do zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej rentę o charakterze alimentacyjnym.
W przypadku śmierci rodzica, renta alimentacyjna powinna być wypłacana do czasu uzyskania przez dziecko zdolności zarobkowych. Bez znaczenia dla istnienia roszczenia o zapłatę renty w tym wypadku jest to, czy drugie z rodziców żyje i czy jest w stanie alimentować dziecko.
Roszczenia rodzeństwa o rentę po zmarłym bracie lub siostrze zostaną uznane jeżeli rodzeństwo udowodni fakt, iż zmarły alimentował rodzeństwo w sposób stały oraz przemawiają za tym względy tzw. współżycia społecznego.

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

Kiedy przysługiwać Ci będzie odszkodowanie za błąd medyczny?

Roszczenia odszkodowawcze związane z procesem leczniczo-diagnostycznym są wynikiem zaistnienia błędu lekarskiego, medycznego lub wynikają z naruszenia praw pacjenta.

Co to jest błąd medyczny i błąd lekarski?

Błąd medyczny, także nazywany lekarskim to postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi, aktualnymi zasadami wiedzy medycznej i lekarskiej, prowadzące do rozstroju zdrowia i powstaniu uszczerbku na zdrowiu pacjenta.

W większości roszczeń związanych z wystąpieniem błędu medycznego lub lekarskiego, nie jest istotne kto dopuścił się błędu medycznego. Odpowiedzialnym za wynagrodzenie szkody są bowiem placówka medyczna, w której doszło do błędu lekarskiego oraz zakład ubezpieczeń, który ubezpieczał w dacie wystąpienia błędu medycznego jednostkę służby zdrowia.

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

W wielu sprawach o odszkodowanie za błąd medyczny występuje osobna przesłanka żądania wysokiego zadośćuczynienia. Jest nią naruszenie praw pacjenta w związku z art. 4 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Do najczęściej naruszanych praw pacjenta skutkujących wysokim roszczeniem o zadośćuczynienie jest naruszenie prawa do informacji dotyczących proponowanego leczenia, metod alternatywnych leczenia, możliwości wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, wykonanie operacji pomimo braku pełnej i „uświadomionej” zgody pacjenta na zabieg operacyjny.

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lub naruszenie prawa pacjenta?
Roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z błędem lekarskim, medycznym lub naruszeniem prawa pacjenta przysługują bezpośrednio poszkodowanym pacjentom, u których doszło do uszczerbku na zdrowiu oraz powstała krzywda, w związku z zawinionym działaniem pracownika jednostki służby zdrowia.

Jeżeli ofiarą błędu medycznego jest dziecko poniżej 18 roku życia, wówczas w jego imieniu o odszkodowanie za błąd lekarski występują jego rodzice lub opiekunowie prawni.

W przypadku, gdy na skutek błędu lekarskiego pacjent umrze, najbliżsi członkowie rodziny mogą żądać zapłaty zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Jak długo można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny, lekarski lub naruszenie praw pacjenta?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z błędem lekarskim, medycznym lub naruszeniem praw pacjenta można się skutecznie ubiegać:
• do upływu terminu 3 lat od dnia zaistnienia błędu lekarskiego, czy naruszenia praw pacjenta (np. od dnia operacji)
• do upływu 3 lat od dnia kiedy osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie (np. o skutkach błędu lekarskiego, o fakcie zakażenia wirusem HCV) jednak nie później niż 10 lat dnia zdarzenia wywołującego szkodę.

O co można wnioskować?

– Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną błędem lekarskim i naruszeniem praw pacjenta
Zadośćuczynienie jest tzw. roszczeniem niemajątkowym, osobistym mającym na celu wynagrodzenie całej krzywdy, która powstała u pacjenta – ofiary błędu medycznego. Krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej w wyniku błędu medycznego. Wysokość krzywdy, jest także związana z powstałą szkodą w postaci trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Aby uzyskać wysokie zadośćuczynienie za błąd lekarski, to na pacjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, iż działanie lekarza było nieprawidłowe i spowodowało powstanie zarówno błędu medycznego, jak i szkody pod postacią uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku żądania zadośćuczynienia za naruszenie prawa pacjenta, poszkodowany nie musi w ogóle udowadniać powstania uszczerbku na zdrowiu wywołanego naruszeniem jego prawa. Wystarczy wykazać sam fakt naruszenia prawa pacjenta (np. prawo do informacji o alternatywnym leczeniu) i wykazać własną krzywdę wywołaną tym faktem.

Wypłacane zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego pacjenta musi stanowić wysoką i ekonomicznie odczuwalną wartość pieniężną. Nie ma odgórnie ustalonej wartości zadośćuczynienia za błędy medyczne i lekarskie.

Jak więc udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy?

Przede wszystkim istotne jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z leczeniem skutków błędu medycznego. Należy także odpowiednio szybko zadbać o zabezpieczenie odpisów dokumentacji medycznej z placówki, w której doszło do błędu medycznego. Dokumentacja ta musi być kompletna, a więc musi zawierać wszystkie jej karty (łącznie z np. protokołem operacyjnym, kartami gorączkowymi, raportami pielęgniarskimi).

– Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich szkód i strat majątkowych powstałych w związku z błędem medycznym. Odszkodowanie powinno być pełne, a więc powinno pokryć wszystkie odniesione szkody.
Do roszczeń o odszkodowanie za błąd lekarski można m.in. zaliczyć żądania o:
• zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
• odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym, zasiłku rehabilitacyjnym
• odszkodowanie za poniesione koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie
W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:
• faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
• faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
• kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

– Renta

Renta jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek błędu lekarskiego doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu. Jest to renta wpłacana przez podmiot odpowiedzialny za powstanie błędu lekarskiego (np. szpital) lub ubezpieczyciela, który ubezpieczał placówkę medyczną. Renta ta ma charakter odrębny od renty wypłacanej przez ZUS.

Poszkodowany pacjent ma prawo do renty, gdy na skutek błędu lekarskiego nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego (np. stałe wydatki na leczenie), ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość (np. brak możliwości awansu zawodowego lub ukończenia studiów).

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne. Renta zwykle ma charakter renty stałej. Przyznana w postępowaniu likwidacyjnym lub sądowym renta, może być zawsze podwyższona, jeżeli potrzeby poszkodowanego pacjenta ulegną zmianie.

Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać?

Zwykle ośrodki zdrowia, w których doszło do błędu medycznego oraz ich ubezpieczyciele odmawiają przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie, twierdząc że nie doszło do błędu medycznego. W konsekwencji nie dochodzi do wypłat jakichkolwiek kwot odszkodowania z uznania w postępowaniu likwidacyjnym. W celu uzyskania dla poszkodowanego pacjenta należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny prowadzimy dalsze postępowanie na etapie sądowym.

Warunki do spełnienia
• od dnia błędu medycznego nie upłynęło 10 lat (lub 20 jeżeli pracownik medyczny, który dopuścił się błędu został skazany za przestępstwo)
nie ukończyłeś 20 roku życia, jeżeli zostałeś poszkodowany na skutek błędu medycznego jako dziecko
• przedstawienie pełnej dokumentacji medycznej z placówki, w której doszło do błędu lekarskiego
• bliskie relacje ze zmarłą osobą, w przypadku roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej na skutek błędu medycznego

Wymagane dokumenty
• odpisy pełnej dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem z placówki, w której doszło do powstania błędu medycznego lub w której naruszono prawa pacjenta
• lista placówek medycznych, w których poszkodowany był leczony przed i po zdarzeniu wywołującym szkodę

 

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W RUCHU DROGOWYM

Jeśli doznałeś uszkodzenia ciała lub mienia z winy innej osoby poruszającej się pojazdem mechanicznym, wówczas możesz żądać odszkodowania od sprawcy wypadku, ale też od zakładu ubezpieczeń który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawy.

W jakim czasie można żądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki wypadku można się skutecznie ubiegać do upływu terminu 3 lat od dnia wypadku. Termin ten może zacząć bieg od dnia ostatniej decyzji ubezpieczyciela przyznającej lub odmawiającej zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Wyjątki:
1. jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo (najczęściej z art. 177 § 1 i 2 kodeksu karnego) – masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania
2. jeżeli sprawca wypadku popełnił przestępstwo jak wyżej, ale zginął w wypadku i postępowanie karne umorzono z tego powodu, również masz aż 20 lat na odzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia
3. jeżeli w chwili zdarzenia nie miałeś ukończonych 18 lat – możesz ubiegać się o odszkodowanie aż do ukończenia 20 roku życia

O co możesz wnioskować?
– Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie jest tzw. roszczeniem niemajątkowym, osobistym. Podstawą żądania zadośćuczynienia jest poczucie krzywdy, w postaci bólu i cierpienia, a także całości negatywnych skutków w sferze emocjonalnej, zawodowej i osobistej osoby poszkodowanej.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa sądowego wypłacane zadośćuczynienie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach musi stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość pieniężną, a jednocześnie nie może prowadzić do swoistego, nadmiernego wzbogacenia poszkodowanego. Nie ma odgórnie ustalonej wartości odszkodowania za poszczególne typy urazów.

W ustalaniu należnej kwoty zadośćuczynienia towarzystwa ubezpieczeniowe posługują się własnymi tabelami, w celu orzeczenia tzw. trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Następnie ubezpieczalnie w sposób czysto matematyczny mnożą ilość punktów procentowych z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przez wartość jednego punktu procentowego ustaloną w złotych. Wartość punktu procentowego jest różna w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Należy jednak wskazać zależność: im mniejsze składki towarzystwo ubezpieczeniowe pobiera z tytułu OC posiadacza pojazdu, tym mniejsza jest wartość odszkodowania za procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Należy więc podkreślić, iż odszkodowania najczęściej są przyznawane w sposób czysto techniczny, mechaniczny, nie biorąc pod uwagę rozmiaru tragedii osobistej, rodzinnej, skutków wypadku w życiu prywatnym, zawodowym.

Jak udowodnić rozmiar poniesionej krzywdy?

Przede wszystkim istotne jest gromadzenie dokumentacji medycznej związanej z urazami doznanymi w wypadku komunikacyjnym. Zaniedbania polegające na zaprzestaniu leczenia mają negatywny wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Jedna karta informacyjna z pobytu w SOR to zbyt mało, aby udowodnić rozmiar doznanej krzywdy w jej aspekcie zdrowotnym.
Poszkodowany powinien obszernie opisać wpływ zdarzenia na jego życie, np:
• konieczność zmiany planów osobistych – rezygnacja z zaplanowanych wyjazdów
• zawodowe – utrata możliwości szybkiego awansu, spadek poważania w pracy
• rodzinne – zmiana terminu zaplanowanego wesela, konieczność przejęcia obowiązków domowych przez małżonka

– Odszkodowanie

Odszkodowanie ma na celu wynagrodzenie wszelkich strat majątkowych powstałych w związku z wypadkiem. Odszkodowanie powinno być pełne, a więc powinno pokryć wszystkie odniesione szkody.

Do roszczeń o odszkodowanie można m.in. zaliczyć żądania o:
• zwrot wszystkich poczynionych nakładów na leczenie, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zwrot kosztów prywatnych wizyt lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
• odszkodowanie za zniszczone w wypadku rzeczy osobiste (np. zniszczona odzież, telefon komórkowy)
• odszkodowanie z tytułu pomniejszonego wynagrodzenia za czas pozostawania na zwolnieniu chorobowym

W przypadku roszczeń o odszkodowanie również należy zadbać o skrupulatne gromadzenie dowodów związanych z poniesionymi szkodami:
• faktury za zakupione leki, wizyty lekarskie
• faktury z paliwo wraz z zestawieniem przejechanych kilometrów
• zdjęcia zniszczonej odzieży
• dowód zakupu telefonu komórkowego oraz faktura za jego naprawę
• kopie zwolnień lekarskich ZLA wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o wysokości utraconych dochodów

– Renta odszkodowawcza

Renta odszkodowawcza jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Poszkodowany ma prawo do renty, gdy na skutek wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego, ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne.

Wszelkie powyższe roszczenia winny być zaspokojone w jednym postępowaniu likwidacyjnym. W przypadku postępowania sądowego, Sąd orzeka o roszczeniach jedynie w zakresie zgłoszonym przez poszkodowanego. Sąd nie może orzekać ponad żądania wyrażone w pozwie sądowym.

Jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku. Zakłady ubezpieczeń zwykle wypłacają poszkodowanemu nie więcej niż 30% z podanych niżej kwot. Natomiast na skutek działania Kancelarii wypłacane kwoty są znacznie wyższe. Podane widełki uzależnione są od rozległości urazu.
• odszkodowanie za za skręcenie kręgosłupa szyjnego: 15.000-25.000zł
• odszkodowanie za urazowe usunięcie śledziony: 30.000-85.000zł
• odszkodowanie za złamanie obojczyka: 8.000-15.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania, ze względu na rzekomy brak skutków wypadku dla zdrowia poszkodowanego.

Warunki do spełnienia

• od wypadku lub wydania ostatniej decyzji przyznającej odszkodowanie przez ubezpieczyciela nie upłynęły 3 lata lub 20 lat, jeżeli czyn sprawcy był przestępstwem
• nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie
• osoba poszkodowania nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego szkodę

Wymagane dokumenty
• oświadczenie sprawcy wypadku, notatka policyjna z miejsca zdarzenia lub odpis wyroku karnego
• w przypadku braku wyroku karnego inne dokumenty z postępowania karnego (np. postanowienie o umorzeniu śledztwa) lub sygnatura akt sprawy karnej
• dokumentacja medyczna z leczenia powypadkowego
• faktury i rachunki za koszty poniesionego leczenia, rehabilitacji
• inne dokumenty na okoliczność poniesionej szkody w wypadku

 

ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE CIAŁA

Złamałeś nogę na oblodzonym chodniku? Zostałeś ranny w wypadku w tramwaju? Zostałeś pogryziony przez obcego psa? Pamiętaj, należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane urazy.

Kiedy przysługuje Ci odszkodowanie?

Jeżeli z winy innej osoby doszło do zdarzenia powodującego uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia, to osoba poszkodowana ma uprawnienia do żądania zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania za wszelkie wydatki i straty materialne powstałe w związku ze zdarzeniem powodującym uszkodzenie ciała.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania, odszkodowania i renty za uszkodzenie ciała?

Istnieje szereg sytuacji, gdy poszkodowany ma prawo do roszczeń odszkodowawczych. Ponieważ to na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia winy w działaniu lub zaniechaniu innej osoby, powodujących wypadek i uszkodzenie ciała, to bardzo ważnym jest zabezpieczenie dowodów wskazujących na winę osoby trzeciej.

Dowodami mogą być zeznania świadków, których dane należy zapisać, zdjęcia z miejsca zdarzenia, zapisy monitoringu, notatki policyjne z miejsca interwencji.

Wśród zdarzeń, skutkujących roszczeniami odszkodowawczymi należy wyróżnić m.in.:
• wypadki pasażerów pojazdów komunikacji publicznej (wypadek pasażera w autobusie, tramwaju)
• złamania i urazy doznane na nieodśnieżonych i oblodzonych chodnikach
• pogryzienia przez psa
• wypadki w szkole i przedszkolu

Kto może otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Tylko osoba bezpośrednio poszkodowana może żądać zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania. Jeżeli więc koszty leczenia osoby poszkodowanej pokrywała rodzina, to tylko i wyłącznie poszkodowany może żądać zwrotu poniesionych kosztów.

Jeżeli osobą poszkodowaną jest dziecko, to uprawnionym do uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania jest dziecko, z tym że w procesie uzyskania tych świadczeń musi być reprezentowane przed przedstawiciela ustawowego – rodzica.

Jak długo od dnia wypadku można żądać odszkodowania i zadośćuczynienia?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek powodujący uszkodzenie ciała można ubiegać się, jeżeli od dnia wypadku nie minęły 3 lata.

Jeżeli szkoda została zgłoszona podmiotowi odpowiedzialnemu za zapłatę odszkodowanie w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia wypadku, to wówczas 3-letni okres przedawnienia można liczyć począwszy od dnia wydania przez ubezpieczyciela ostatecznej decyzji o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania.

Jeżeli poszkodowanym jest dziecko, to roszczenia odszkodowawcze nie mogą ulec przedawnieniu przed upływem osiągnięcia przez poszkodowane dziecko 20 roku życia.

Jeżeli czyn sprawcy powodujący powstanie szkody był przestępstwem, wówczas zastosowanie znajduje wydłużony 20-letni okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

O co można wnioskować?

Zadośćuczynienie za krzywdę

Zadośćuczynienie za krzywdę jest świadczeniem, którego celem jest wynagrodzenie osobie poszkodowanej całości ujemnych przeżyć związanych ze zdarzeniem wywołującym szkodę. Krzywda ma zrekompensować doznany uszczerbek na zdrowiu, doznane urazy w sferze emocjonalnej, negatywne następstwa dla życia osobistego i zawodowego.

Bardzo często utożsamia się wysokość należnego zadośćuczynienia z wysokością zaistniałego uszczerbku na zdrowiu. Jest to błędna koncepcja, bowiem osoby u których nie doszło do powstania uszczerbku na zdrowiu, mogą być narażone na inne negatywne skutki zdarzenia mające wpływ na powstanie krzywdy (stres powypadkowy, obawa o życie i zdrowie, zmiana planów życiowych).

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę ma charakter jednorazowy. Jednakże, jeżeli już wcześniej otrzymałeś zadośćuczynienie od sprawcy lub ubezpieczyciela, nie oznacza to że nie możesz żądać zapłaty wyższej kwoty.

Odszkodowanie za straty majątkowe związane z wypadkiem

W związku z zaistniałym uszkodzeniem ciała możesz żądać zapłaty pełnego odszkodowania rekompensującego wszelkie szkody majątkowe powstałe w związku z wypadkiem.

Odszkodowanie obejmuje rekompensatę lub zwrot kosztów naprawy uszkodzonych rzeczy np. odszkodowania za zniszczoną odzież, uszkodzone urządzenia elektroniczne (telefony, tablety itp.).

Ponadto masz prawo do uzyskania odszkodowania za utracone zarobki w związku z niezdolnością do wykonywania pracy zarobkowej. Roszczenie to obejmuje także stratę finansową związaną z utratą prawa do premii regulaminowej, czy premii uznaniowej.

Pamiętać należy, że na poszkodowanym spoczywa obowiązek udowodnienia wysokości poniesionej szkody. Należy więc przedstawić szczegółowe zestawienie poniesionych szkód, rachunki lub faktury zakupu za uszkodzone rzeczy, czy zaświadczenie o utraconych zarobkach netto.

Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji

Jeżeli w związku z odniesionym uszkodzeniem ciała poniosłeś koszty leczenia i rehabilitacji, to przysługuje Ci prawo do żądania zwrotu tych wydatków. Na koszty te składają się koszty prywatnych konsultacji lekarskich, koszty wykonania badań, koszty zakupu leków i środków zaopatrzenia rehabilitacyjnego oraz koszty prywatnie opłaconej rehabilitacji.

Poniesione wydatki muszą być udokumentowane dokumentami zakupu, kartami odbytych zabiegów rehabilitacyjnych. W przypadku odpłatnej rehabilitacji wskazane jest dołączenie zaświadczenia o nadmiernym czasie oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne finansowane przez NFZ. Jeżeli w związku z leczeniem i rehabilitacją ponosiłeś koszty dojazdu prywatnym samochodem, taksówką lub innym płatnym środkiem transportu, to również przysługuje Ci zwrot tych wydatków.

Renta

Renta odszkodowawcza w związku z uszkodzeniami ciała jest szczególna formą odszkodowania, o którą może ubiegać się osoba bezpośrednio poszkodowana, u której na skutek wypadku doszło do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Poszkodowany ma prawo do renty, w następujących sytuacjach:
• gdy na skutek wypadku nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy zarobkowej
• albo zwiększeniu uległy potrzeby poszkodowanego,
• ewentualnie gdy zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Powyższe następstwa powinny mieć charakter trwały, sięgający w przyszłość, ale niekoniecznie muszą być nieodwracalne. Poszkodowany może łączyć wszystkie powyższe przesłanki, celem uzyskania jak najwyższej renty.

Wszelkie powyższe roszczenia winny być zaspokojone w jednym postępowaniu likwidacyjnym. W przypadku postępowania sądowego, Sąd orzeka o roszczeniach jedynie w zakresie zgłoszonym przez poszkodowanego. Renta może mieć charakter stały lub ograniczony czasowo. Sąd nie może orzekać ponad żądania wyrażone w pozwie sądowym.

Jak wysokie odszkodowanie można uzyskać?

Poniżej przedstawiamy przykłady wartości uzyskanego zadośćuczynienia za skutki wypadku powodującego uszkodzenia ciała. W dużej części spraw roszczenia ulegają zaspokojeniu dopiero po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Sprawca bowiem często nie jest ubezpieczony polisą odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczyciel neguje swoją odpowiedzialność za powstałą szkodę.
• odszkodowanie za złamanie uda na oblodzonym chodniku: 15.000-80.000zł
• odszkodowanie za złamanie obojczyka przez innego narciarza na stoku: 8.000-15.000zł
• odszkodowanie za złamanie żeber w wypadku w autobusie: 5.000-20.000zł
• potrącenie pieszego przez rowerzystę skutkujące złamaniem przedramienia: 10.000-25.000zł

Kancelaria podejmuje się także spraw, w których sprawca odmówił zapłaty odszkodowania, a nie jest ubezpieczony polisą OC lub ubezpieczyciel odmówił wypłaty jakiejkolwiek kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Warunki do spełnienia
• od dnia wypadku nie upłynęły 3 lata lub 20 lat jeżeli sprawca wypadku został skazany za przestępstwo
• osoba poszkodowana nie była wyłącznie winna zdarzenia wywołującego wypadek
• znane dane osoby sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego za szkodę
• nie było wcześniej zakończonej wyrokiem sprawy sądowej cywilnej o zadośćuczynienie i odszkodowanie

Wymagane dokumenty
• dokumenty związane z okolicznościami wypadku (np. notatka policyjna, protokół wypadkowy, oświadczenia świadków, zdjęcia z miejsca wypadku)
• dokumentacja medyczna potwierdzająca uszkodzenie ciała
• faktury, rachunki potwierdzające wysokość należnego odszkodowania

ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT

Kwestie związane z roszczeniami o odszkodowanie za odmowę przyjęcia pasażera na pokład, odszkodowania za odwołany lot lub odszkodowania za znacznie opóźniony lot reguluje rozporządzenie WE nr 261/2004.

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot przysługuje:
• w przypadku wszystkich lotów na terenie Unii Europejskiej (UE), bez względu na przewoźnika
• w przypadku lotów z UE do kraju spoza UE, bez względu na przewoźnika
• w przypadku lotów z kraju spoza UE do UE, obsługiwanych przez linie lotnicze mające siedzibę w kraju należącym do UE

Kto może żądać zapłaty odszkodowania za opóźniony lot lub odszkodowania za odwołany lot?

Osobami uprawionymi do żądań o zapłatę tzw. odszkodowania lotniczego za opóźniony lot lub odwołany lot jest tylko pasażer tego lotu.

Czy dziecko może otrzymać odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

Jeżeli pasażerem było małoletnie dziecko, wówczas w całym postępowaniu jest zastępowane przed rodzica lub innego opiekuna prawnego. Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot jest wypłacane dziecku do rąk uprawnionego rodzica (opiekuna prawnego).

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot czarterowy?
Prawo do odszkodowania lotniczego z WE 261/2004 mają nie tylko pasażerowie lotów regularnych, ale również pasażerowie lotów nieregularnych, pasażerowie tanich linii lotniczych, a także pasażerowie lotów czarterowych, które są częścią zorganizowanych wyjazdów turystycznych przez biura turystyczne.

Jak długo od dnia planowanego przelotu można żądać odszkodowania za opóźniony lot lub odszkodowania za odwołany lot?

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za opóźniony lot lub o odszkodowanie za odwołany lot podlega prawu polskiemu.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. (III CZP 111/16) roszczenie o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przedawnia się z okresem 1 roku.

Podstawy roszczeń o odszkodowanie lotnicze z WE 261/2004?

Odszkodowanie za odwołany lot

W rozporządzeniu WE 261/2004 nie znajdziemy definicji odwołanego lotu. Wśród okoliczności, które pozwalają na zakwalifikowanie lotu jako odwołanego należy wymienić:
• zmianę przewoźnika lotniczego,
• zmianę samolotu,
• zmianę numeru lotu,
• zmianę lotniska początkowego lub docelowego,
• zwrot bagażu pasażerom,
• ponowną odprawę pasażerów,
• zmieniony przydział miejsc na pokładzie,
• przeniesienie wszystkich pasażerów do innego samolotu lub samolotów,
• wydanie nowych kart pokładowych
• okoliczność, że lot został określony jako „odwołany” przez pilota (bądź innego członka załogi) lub na tablicy odlotów

Kiedy przewoźnik lotniczy jest zwolniony od zapłaty odszkodowania za odwołany lot

Pasażerowie, których lot został odwołany, mają prawo do odszkodowania od przewoźnika lotniczego, chyba że:
• linia lotnicza poinformowała o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym odlotem
• zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu, a jednocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu
• zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu

Odszkodowanie za opóźniony lot

Miarą oceny uprawnień pasażera do żądania zapłaty odszkodowania za opóźniony lot jest czas opóźnienia przybycia samolotu do lotniska docelowego.

Od ilu godzin opóźnienia lotu można żądać odszkodowania?
Pasażerowie mogą żądać odszkodowania za opóźniony lot, jeżeli wskutek opóźnienia lotu przybędą do ich lotniska docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu.

Wysokość odszkodowania za odwołany lot lub odszkodowania za opóźniony lot.

Wysokość roszczeń pasażerów, których lot został odwołany oraz tych których lot został opóźniony jest taka sama. Kwota wysokości przysługującego odszkodowania za opóźniony lub odwołany jest ryczałtowa, co oznacza że jest ona sztywno określona.

Orzecznictwo wskazuje bowiem, że celem zapłaty odszkodowania za opóźniony i odwołany lot jest rekompensata szkody, którą ponieśli pasażerowie zarówno lotów odwołanych jak i opóźnionych. Należy się więc w obu przypadkach pasażerom tożsama wysokość odszkodowania.

Pasażerowi przysługuje odszkodowanie lotnicze w wysokości 250 Euro, 400 Euro lub 600 Euro. Kwota odszkodowania uzależniona jest od długości trasy przelotu.

Warunki do spełnienia

• od dnia planowanego przelotu nie upłynął 1 rok czasu
• roszczącym jest pasażer odwołanego lub opóźnionego lotu

Wymagane dokumenty

• imienne potwierdzenie rezerwacji biletu lotniczego lub rezerwacja wycieczki obejmującej przelot
• bilet lotniczy lub umowa imprezy turystycznej obejmująca przelot samolotem
• karta pokładowa

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK PRZY PRACY

Uprawnionym do odszkodowania za wypadek przy pracy jest pracownik, który doznał urazu podczas świadczenia pracy.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za wypadek przy pracy i co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy jest nagłym zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, powodującym uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z:
• wykonywaną pracą,
• wykonywaniem poleceń przełożonych,
• wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia przełożonego,
• a także w czasie gdy pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania pracy

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie wypadkowej, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej i delegacji.

Kluczowe jest pojęcie przyczyny zewnętrznej, a więc takiej która istnieje poza organizmem poszkodowanego pracownika. W orzecznictwie przyjmuje się, że co do zasady udar mózgu, zawał serca są wywołane chorobami samoistnymi pracownika, a nie są wywołane przyczyną zewnętrzną. Skutkuje to odmową odszkodowania wypadkowego z ZUS.

Tzw. ustawa wypadkowa nie przewiduje świadczeń i odszkodowania z tytułu wypadku w drodze do pracy i z pracy.

Czy można otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy?

Jeżeli wypadek przy pracy był spowodowany z winy pracodawcy, wówczas pracownik może żądać zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek przy pracy od pracodawcy oraz od ubezpieczyciela OC zakładu pracy.

Przykładem winy pracodawcy może być przygniecenie pracownika przez rusztowania ustawione przez pracowników nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia.

Kto może otrzymać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Pracownik, który doznał wypadku przy pracy. Jeżeli pracownik jest ubezpieczony ubezpieczeniem wypadkowym ZUS, to może uzyskać odszkodowanie wypadkowe z ZUS.

Niezwłocznie po wypadku przy pracy musisz zawiadomić pracodawcę, który zobowiązany jest udzielić Ci pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Jednak nie ma końcowego terminu, w którym możesz zgłosić wypadek przy pracy. Pracodawca nie może zarzucić Ci, że zgłosiłeś wypadek przy pracy po terminie.

Okoliczności wypadku ustala zespół powypadkowy. Koszty z tym związane ponosi pracodawca, który sporządza protokół powypadkowy. W protokole zawarte są ustalenia stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych, warunków wykonywania pracy, szkic lub fotografię miejsca wypadku, przesłuchania poszkodowanego oraz świadków zdarzenia, opinie lekarza oraz innych specjalistów, ocena kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Protokół powypadkowy sporządza pracodawca w terminie 14 dni od daty uzyskania informacji o wypadku. Jako poszkodowany pracownik masz prawo wglądu w protokół powypadkowy, a gdy się z nim nie zgadzasz masz prawo wniesienia swoich uwag i zastrzeżeń do protokołu.

Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy musi być doręczony pracownikowi lub członkom jego rodziny. Nie sporządzenie protokołu powypadkowego i nie zawiadomienie o wypadku w pracy określonych organów stanowi nie tylko naruszenie obowiązku pracodawcy, lecz uznane zostało równocześnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające ukaraniu grzywną przez sąd karny albo przez inspektora pracy w drodze mandatu karnego.

Zdarza się, iż pracodawca nie zgłasza faktu wypadku w pracy, licząc że pracownik nie będzie w sposób skuteczny dochodził swoich praw. Jest to spowodowane najczęściej nieodprowadzaniem przez pracodawcę składek ZUS lub nie przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów BHP.

Jak długo od dnia wypadku przy pracy można żądać odszkodowania?

O jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z ZUS można się starać nawet w przypadku wypadku, który miał miejsce dawno temu wstecz. Roszczenia o jednorazowe odszkodowanie wypadkowe z ZUS nie ulega przedawnieniu.

Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienia kierowane przeciwko pracodawcy i jego ubezpieczycielowi można dochodzić do 3 lat od dnia wypadku. Jeżeli wypadek przy pracy był wynikiem przestępstwa, wówczas termin ten zostaje wydłużony do lat 20.

Czy samozatrudniony może otrzymać z ZUS odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeżeli osoba, która prowadzi działalność gospodarczą jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym z ZUS, wówczas kryteria wypłaty odszkodowania wypadkowego są podobne, jak dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Osoba taka może więc otrzymać odszkodowanie z ZUS za wypadek przy pracy.

Odszkodowanie z ZUS za śmierć w pracy

Jeżeli pracownik poniósł śmierć w pracy, podczas wykonywania obowiązków pracowniczych, a zgon nastąpił z powodu wypadku przy pracy, to wówczas najbliżsi mogą otrzymać jednorazowe odszkodowanie. Obecnie jednorazowe odszkodowanie z ZUS za śmierć w pracy wynosi w przypadku małżonka i dzieci 93.014 zł.

O co można wnioskować?

– Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Świadczenie wypłacane przez ZUS pracownikowi objętego ubezpieczeniem wypadkowym. Jednorazowe odszkodowanie wypadkowe jest świadczeniem jednorazowym wypłacanym pracownikowi, który doznał wypadku przy pracy. Koniecznym elementem jest udokumentowanie zdarzenia protokołem wypadkowym oraz zaświadczeniem lekarza o zakończeniu leczenia.

Wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy uzależniona jest od wartości oszacowanej trwałego uszczerbku na zdrowia pracownika ubezpieczonego, który powstał na skutek wypadku przy pracy.

Ile odszkodowania z ZUS za 1% uszczerbku na zdrowiu?

Obecnie tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 za 1% trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1.033zł. Od decyzji ZUS przyznającej wysokość odszkodowania wypadkowego przysługuje nieodpłatne odwołanie do sądu.

– Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek przy pracy od pracodawcy
Te świadczenia mają charakter odrębny od świadczenia wypłaconego z ZUS. Pracownik może ubiegać się o ich wypłatę, jeżeli do wypadku przy pracy doszło z powodu winy pracodawcy, ale także z winy innego pracownika, za którego odpowiada pracodawca.
Ich wysokość nie jest ograniczona ustawowo.

Jak wysokie odszkodowanie za wypadek przy pracy można uzyskać?

ZUS szacuje wysokość należnego odszkodowania za wypadek przy pracy na podstawie badania wykonywanego przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz orzecznik ZUS określa wysokość uszczerbku na zdrowiu z uwzględnieniem tzw. tabeli uszczerbkowej. Jest to załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania z ZUS.

Wysokość uszczerbku jest określony w przedziale wartości.

Jeżeli lekarz orzecznik ZUS zaniżył wysokość uszczerbku na zdrowiu, to w pierwszym kroku należy złożyć sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Jeżeli orzeczenie lekarza orzecznika ZUS nie ulegnie zmianie, to zostanie wydana decyzja ZUS. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, to należy się od niej odwołać.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odszkodowania za wypadek przy pracy
Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w sądzie ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem ZUS. Pamiętaj, że odwołanie od decyzji ZUS musi być złożone w zakreślonym terminie, o którym musisz być pouczony w decyzji.

Warunki do spełnienia

• miał miejsce wypadek przy pracy
• został sporządzony protokół wypadkowy
• poszkodowany nie był w stanie nietrzeźwości i nie naruszył w sposób rażący przepisów BHP

Wymagane dokumenty

• protokół wypadkowy
• dokumentacja medyczna z całego procesu leczenia związanego z leczeniem urazów doznanych podczas wypadku przy pracy
• jeżeli w sprawie wypadku toczyło się postępowanie karne, to wszelka dokumentacja związana z tym postępowaniem

 

ODSZKODOWANIE ZA SZKODY W MIENIU

Odzyskujemy odszkodowania za szkody związane z zalaniem mieszkania, pożarami budynków mieszkalnych i przemysłowych. Dowiedz się, czy możesz liczyć na odszkodowanie i kto powinien je zapłacić.

Kiedy przysługuje odszkodowanie?

Jeżeli do powstania szkody powstało z winy osoby trzeciej, to ta osoba lub jej ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania. Jeżeli szkoda powstała na skutek nieszczęśliwego zdarzenia lub innych okoliczności, od których mienie ubezpieczyłeś, to ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy powinien zlikwidować szkodę i zapłacić należne z umowy odszkodowanie.

W jakich sytuacjach można żądać odszkodowania za uszkodzone mienie z własnej polisy ubezpieczeniowej?

Należy rozróżnić ubezpieczenia obowiązkowe od dobrowolnych. W przypadku mienia ruchomego, nie podlega on ubezpieczeniu obowiązkowemu polisą odpowiedzialności cywilnej.

Wyjątkiem są pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz mienie ruchome wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. W tych przypadkach obowiązuje generalna zasada, iż zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu samego ubezpieczonego, jeżeli to sam właściciel wyrządził szkodę.

Jeżeli mienie ruchome zostało ubezpieczone przez Ciebie umową dobrowolnego ubezpieczenia, to gdy rzecz objęta ubezpieczeniem uległa uszkodzeniu, możesz uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela rzeczy. To czy otrzymasz odszkodowanie oraz w jakiej wysokości uzależnione jest od ogólnych warunków ubezpieczenia oraz jej załączników. Zwróć uwagę, na jaką sumę ubezpieczeni została zawarta umowa ubezpieczenia, czy umowa zawiera zapisy o franczyzie oraz jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – tzn. za jakie szkody ubezpieczyciel nie odpowiada.

Jak wygrać odszkodowanie za szkody w mieniu?

W każdym przypadku należy dokładnie udokumentować przyczynę uszkodzenia oraz zakres uszkodzeń (odpowiednia dokumentacja fotograficzna).

Warunki do spełnienia

• od dnia uszkodzenia mienia nie minęły 3 lata

Wymagane dokumenty

• zdjęcia uszkodzonego mienia
• rachunki poniesione na naprawienie szkody
• wskazane dane świadków uszkodzenia mienia