Proponujemy Państwu możliwość zbycia wierzytelności, a tym samym szansę na natychmiastowe spieniężenie zaległych należności. Nabywamy wierzytelności zarówno takie, które były już windykowane, ale nie zostały odzyskane, jak również te, które do tej pory nie były windykowane. Cena wierzytelności zależy od jej indywidualnych cech, tj. okresu przeterminowania czy wcześniejszego zakresu usługi. Należy podkreślić, że cena zakupu jest każdorazowo szacowana i ustalana z klientem.

 

Do głównych zalet tego rozwiązania należy:
– poprawa płynności finansowej
– brak ryzyka nieściągalności
– nieponoszenie dalszych kosztów związanych z odzyskaniem należności